Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

สช-ม.มหิดล-มธ. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

สช-ม.มหิดล-มธ. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

ภาพMOUสช-มหดล-มธ

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี นพ.พลเดช ปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ โดย สชในฐานะองค์กรที่มีภารกิจขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชน จะผนึกกำลังร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ของทั้ง ๒ สถาบัน สนับสนุน “การจัดประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๑ : การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ” ทั้งในด้านความร่วมมือดำเนินงานเพื่อการจัดประชุม การประสานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ เอกสารทางวิชาการ และความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก