Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

เสวนา “ฟื้นใจเมืองขอนแก่นกับธนารักษ์”

เสวนา “ฟื้นใจเมืองขอนแก่นกับธนารักษ์

19025259 1920055544883008 3065275757015582635 o

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมคุวานันท์ ชั้น 2 อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น (ประธานกลุ่มยุทธศาสตร์การค้าฯ) ,นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ,นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า ,นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ตัวแทนบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ตัวแทนจาก 8 องค์กรเศรษฐกิจ และผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “พัฒนาใจเมืองกับธนารักษ์ : เติมพลังเศรษฐกิจการค้าขอนแก่น อย่างสร้างสรรค์” รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด

19142942 1920055391549690 1268162446735675361 o

สืบเนื่องจาก คณะทำงานได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นิทรรศการเมืองกรุงเทพมหานคร (สำนักผังเมือง) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) พิพิธบางลำพู และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22-24พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาขอนแก่นเป็น Smart City ทั้งนี้กรมธนารักษ์หวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็น Land Mark ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น

19142988 1920055754882987 6410933437185721676 o

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มีมติวางกรอบการทำงานดังนี้ เริ่มจากนำคณะทำงาน นำโดย เทศบาลนครขอนแก่น และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ศึกษาโครงสร้างภายในอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) จากนั้นจัดทำประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ของอาคาร ส่งเสริมให้เมืองมีชีวิตชีวา โดยนำจุดเด่นของขอนแก่น คือ คนขอนแก่นมีความมีส่วนร่วมสูง เคารพกัน ให้เกียรติกัน โดยธนารักษ์เป็นหัวใจหลัก ผ่านชื่อโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ฟื้นใจเมืองขอนแก่นกับธนารักษ์” เป็นเวลา 1 วัน หากผลการดำเนินงานมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

19055437 1920056588216237 7039716717045338986 o

19055108 1920056574882905 209098966014117836 o