Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

ทดลองเปิดใช้อุโมงค์ลอดจุดตัดรถไฟ แก้ปัญหาจราจรเขตนอกเมือง

ทดลองเปิดใช้อุโมงค์ลอดจุดตัดรถไฟ แก้ปัญหาจราจรเขตนอกเมือง

S 6262351163724

          เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 19  มิ.. 60 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก. 1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 –บ้านโคกท่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ตามนโยบาลของรัฐบาล ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ เพิ่มความสะดวกในการเดินทางลดอุบัติเหตุแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้

            มีสัญญาจ้าง เลขที่ 169 / 2559 ลงวันที่ 30 มี.. 2558 ผู้รับจ้าง หจก. นภาก่อสร้าง วันเริ่มงานตามสัญญา วันที่ 1 มิ.. 2558 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 .. 2560  ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน งบประมาณค่าก่อสร้าง 411.641.000.00 บาท

ลักษณะงานอุโมงค์  เป็นอุโมงค์ขนาด 2 ช่องจราจรมีแผงกั้นคอนกรีตแบ่งช่องจราจร ความยาว 810 . ความกว้างอุโมงค์ 11.0 . ผิวจราจรรวมไหล่ทางกว้างช่องละ 4.30 . ทางเท้ากว้างข้างละ 0.90 . ความสูงอุโมงค์ 5.50 . ลักษณะงานถนนเชื่อมอุโมงค์ : ถนนเชื่อมต่ออุโมงค์กับถนนเดิมเป็นถนน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 . และมีช่องจราจรสำหรับกลับรถบริเวณหลังคาอุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่ง รวมความยาวถนนทั้งส่วนนอกอุโมงค์และในอุโมงค์ 2,125 เมตร

S 6262351177144

           S 6262351189634

           โครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการกิโลเมตรที่ 0+575 พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยบริเวณใกล้กับจุดเริ่มต้นโครงการประมาณกิโลเมตรที่ 0+602 จัดทำเป็นทางกลับรถ ช่วงต้นโครงการมีลักษณะถนนเป็น 2 ช่องจราจร ก่อนเริ่มขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นทางระดับดิน 2 ช่องจราจร และทางในอุโมงค์ลอดทางรถไฟ 2 ช่องจราจร ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 1+280 อุโมงค์ทางลอดช่วงแรกประมาณกิโลเมตรที่ 1+380 เป็นลักษณะของกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กไปถึงประมาณกิโลเมตรที่ 1+700 และเปลี่ยนเป็นรูปแบบโครงสร้างผนังพืด โดยด้านบนเป็นเกาะกลางสำหรับกลับรถและก่อสร้างอาคารควบคุม ซึ่งเป็นช่วงปิดถึงประมาณกิโลเมตรที่ 1+860 ก่อนก่อสร้างในรูปแบบกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กไปจนถึงช่วงกิโลเมตรที่ 2+190 รวมเป็น 2 ช่องจราจร ในช่วงกิโลเมตรที่ 2+290 มีจุดกลับรถประมาณกิโลเมตรที่ 2+684 ก่อนสิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่ 2+700 คิดเป็นระยะทางรวม 2.125 กิโลเมตร

          ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมดำเนินงานโครงสร้างทาง ผิวจราจร งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานสะพานลอย ป้าย/เครื่องหมายจราจร และงานผนังตกแต่งภายในทางลอด และได้มีช่างแต่ละแผนกได้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ และสัญญาณไฟจราจร

S 6262351236121

           กรมทางหลวงชนบทเสนอของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟบน ถนนโครงข่าย ขก. 1027 ช่วงแยกถนนมิตรภาพ ( ทางหลวงหมายเลข 2 ) .โคกท่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในแผนปรับปรุงที่จะก่อสร้างจุดตัดผ่านทางรถไฟเป็นทางต่างระดับใน รูปแบบของอุโมงค์ลอดทางรถไฟ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นลดปัญหาอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ ลดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและโครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยในอนาคตได้

          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า เวลา 13.30 . วันที่ 19 มิ..นี้ อุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟถนนสาย ขก. 1027 แยก ทล.2 –บ้านโคกท่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะเปิดให้มีการทดลองวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ชั่วคราว  เพื่อดูระบบไฟส่องสว่าง สภาพจราจรในอุโมงค์ ไฟจราจรก่อนเข้าอุโมงค์ และ ออกอุโมงค์ นอกจากนี้มีงานประกอบอื่นๆ เช่นงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอุโมงค์ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าสำรอง งานระบบดับเพลิงในอุโมงค์ 

S 6262351262988

S 6262351279289

S 6262351137825

ขอบคุณ                 ก่อสิทธิ์   กองโฉม   ขตว.เดลินิวส์ / รายงาน / ขอนแก่น