Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

ม.ขอนแก่น ติวเข้มผู้เข้าแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร

.ขอนแก่น ติวเข้มผู้เข้าแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร

S 6262562455527

          เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 19 มิ.. 60 ที่ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดร.ชานนท์  ลาภจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้เป็นประธานอบรมต่อยอดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น

          ได้มีผู้เข้าอบรมที่มาจากคณาจารย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ ประมาณ 40 คน ได้สมัครเพื่อนำเสนอวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มท่างการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 .. 2560

S 6262562496487

          ดร.ชานนท์  ลาภจิตร กล่าวว่า  การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารเป็นการขยายผลต่อยอดให้กับผู้ใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะในสื่อต่างๆ หรือในโซเชี่ยนเน็ตเวิร์ค ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำ การผลิต และนำมาบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการค้า

          “เมื่อมีการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ก็เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่มีการแปรรูปให้มีมาตรฐาน ควบคุมได้ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ต้องมีนำเสนอวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร เช่น สินค้าการเกษตรหมวดสุขภาพ หมวดเครื่องสำอางค์ หมวดอาหารที่เป็นสุขภาพ หมวดที่เป็นสมุนไพร เป็นต้นดร.ชานนท์  ลาภจิตร กล่าว.

S 6262562469481

S 6262562519681

ขอบคุณ                 ก่อสิทธิ์  กองโฉม  ขตว.เดลินิวส์ ขอนแก่น / รายงาน