Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

ประเมินผล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ

ประเมินผล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ

19466629 1926393360915893 4904323770083313013 o

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายเจริญ แซ่เต็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น ,นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ,นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดขอนแก่น นายวันพบ สารบรรณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน ทูบี นัมเบอร์ วัน จังหวัดขอนแก่น และเยาวชนสมาชิกทูบี นัมเบอร์ วัน ร่วมให้ต้อนรับ หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชร เพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2560

19248117 1926392677582628 2548032020565871790 n

คณะกรรมการดำเนินงานทูบี นัมเบอร์ วัน จังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน และสมาชิกทูบี นัมเบอร์ วัน ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โดยใช้กลวิธียึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง โดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านป้องกันปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ทุกประเภท ให้มีความเข้มแข็ง สู่การเป็นชมรมต้นแบบและเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ส่งผลให้ จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัด ทูบี นัมเบอร์ วัน ต้นแบบ รักษามาตรฐานระดับเพชร เพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชร เป็นปีที่ 3 รางวัลประเภทสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประเภทสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ประเภทชุมชน จำนวน 2 แห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 11 ชมรม 

19442125 1926394080915821 754628161194270143 o

19441986 1926394187582477 5515034019643778778 o

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ที่เปิดให้โอกาสกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางตามกรอบของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือเด็กชายขอบ หรือที่คนในชุมชนเรียกเด็กแว้น เด็กสก๊อย ซึ่งมีการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหา และจัดโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เพื่อให้เกิดการปรับทัศนคติและเปลี่ยนแปลงตนเองในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย ปรับบทบาทเด็กชายขอบจากผู้รับเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้คนในกลุ่มนี้ลดความเสี่ยงต่อหลายๆเรื่องที่เป็นภัยต่อสังคม ลดปัญหาเด็กติดยาเสพติด

โดยมีกลุ่มเยาวชนที่เคยเป็นอดีตเด็กชายขอบ เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาตนเอง จนกระทั่งปัจจุบันสามารถเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยเทศกิจ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเจ้าของกิจการร้านดอกไม้ และกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้ปรับบทบาทเป็นแกนนำเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชายขอบกลุ่มอื่นต่อไป

 

17493146 1926392770915952 74647466142054861 o