Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข่าวอปท อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร อบต.

อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร อบต.

อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร อบต.

1

นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานเปิด การอบรมและเป็นวิทยากรพิเศษ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.โนนธาตุ เข้ารับฟัง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

2

3