Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข่าวอปท ปิดฉาก มอบโล่บ้านสีขาว เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560

ปิดฉาก มอบโล่บ้านสีขาว เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560

ปิดฉาก มอบโล่บ้านสีขาว เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560

1

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นางภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่าย ร.ต.อ.อนุวัฒน์ ศรีษะเกษ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น ดต.กิตติชัย ฟองฤทธิ์ ผบ.หมู่ ป.สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น นางกัญญาณัฐ นครแก้ว ประธานศูนย์ อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น นางอุบล ดีโยธา ผอ.สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น F.M.102 และคณะทำงานบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว อาสาสมัครหัวใจทองคำ ลงพื้นที่ ชุมชนดอนหญ้านาง 3 มอบโล่ สายรัดข้อมือ พร้อมธงโครงการบ้านสีขาว ครอบครัวสีขาว บ้านเปี่ยมรัก ครอบครัวเปี่ยมสุข แก่ครอบครัวที่ห่างไกลยาเสพติด ชุมชนดอนหญ้านาง 3 จำนวน 10 ครอบครัว ที่ห่างไกลจากยาเสพติด ได้แก่ ครอบครัว

2

4

นายไพฑูลย์ แก้วสุพรรณ นายอุบล นวลง้อง นางอรทัย วงษ์ชัยเพ็ง นางอนงค์ หอสกุลไทย นางชม ราชภักดี นายวชิระ แม้นศิริ นายสวาท บุบพิ นางทัศนีย์ คำบึงกลาง นางกาญจนา อัศวโอดิน และนายประวิทย์ พันธุ์พัฒน์ โดยทั้งหมดได้ผ่านการประเมินและเข้าเกณฑ์ บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด และเป็นแกนนำในการเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ

ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่น จะได้ค้นหาครอบครัวสีขาว ทั้ง 75 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อมอบโล่เชิญชูเกียรติแก่ครอบครัวที่ห่างไกลจากยาเสพติดต่อไป เพื่อให้ครอบครัวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นห่างไกลจากยาเสพติด

5

6